آدرس:
دانشگاه امیرکبیر،بین دانشکده شیمی و روابط عمومی
تلفن
۰۹۲۱-۰۲۲۹۸۰۵