بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ۱۶مهرماه اسامی زائرینی که میتوانند با این کاروان همراه شوند،(با توجه به تعداد عدم قطعی کردن در اسامی اصلی) در همین سایت اعلام میشود تا برای ثبت نام قطعی، مدارک خود را ارسال کنند.

  • توجه داشته باشید افرادی که یکشنبه اعلام میشوند،فقط ۲ روز برای قطعی کردن وقت دارند.و پس از روز دوم، افراد بعدی جایگزین خواهند شد.

زائرین ذخیره